top of page
Pens

OPINTOJEN OHJAUS JA URAOHJAUS

Varalassa jokaisella opiskelijalla on  oma polkunsa!

Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut ovat käytössäsi koko opiskeluajan. Palveluilla pyrimme tukemaan ja vahvistamaan hyvinvointiasi opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä ammatilliseksi osaajaksi ja liikunnan alan ammattilaiseksi.

Opiskeluaikaasi voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitset lisätukea opiskeluun tai elämäsi suuriin ja pieniin haasteisiin. Henkilökohtaisissa, tapaamisissa etsitään uusia näkökulmia ja välineitä hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseen. Tarvittaessa tarjoamme apua lisätuen etsimiseen

Meidän tehtäviimme  kuuluu tukea ja ohjata tuen tarpeessa olevia opiskelijoita yhteistyössä ryhmänohjaajan ja erityisopettajan ja muiden opetushenkilöstön kanssa.

HOKS - henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaistamisessa on kyse pedagogista osaamista vaativasta tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvän ohjaus-, neuvonta-ja tukitoimien suunnittelusta. Uraohjaus on osa opiskelijan henkilökohtaistamisprosessia ja urasuunnitelma on osa opiskelijalle laadittavaa HOKSia.

 

Ryhmänohjaaja huolehtii opiskelijan HOKSin laadinnasta, päivittämisestä, toteutumisen seuraamisesta opintojen alusta loppuun. Opintojen alussa opiskelijalle varataan aikaa HOKS-keskusteluun, jossa ryhmänohjaaja tutustuu opiskelijaan ja hänen opiskelulle asettamiin tavoitteisiin.

Ryhmänohjaaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa HOKSin ja tekee suunnitelman puuttuvan osaamisen hankkimiselle; millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten puuttuvaa osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja pedagogiset ratkaisut, jotka mahdollistavat HOKSin toteutumisen. Opiskelijalla tulee olla HOKSin laadinnan jälkeen arvio opintojen päättymisajankohdasta. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

Ryhmänohjaaja seuraa HOKSin toteutumista ja päivittää sitä yhdessä opiskelijan kanssa kaksi kertaa vuodessa. On tärkeää, että HOKS on aina ajantasainen. Ryhmänohjaaja päivittää HOKSin opiskelun muutostilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa:

  • muualla hankitun osaamisen arviointi ja kirjaaminen

  • henkilökohtaisen urasuunnitelman muuttuminen

  • oppisopimuksen tai koulutussopimuksen laatiminen tai sen muuttaminen

  • ilmennyt erityisen tuen tarve

  • opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti

  • merkittävä elämäntilanteen muutos.

 

Opintojen loppuvaiheessa ryhmänohjaaja tukee opiskelijaa yhdessä muiden opettajien, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja erityisopettajan, kanssa hänen valmistuessaan ja siirtyessään jatko-opintoihin tai työelämään.

URAOHJAUS

Ryhmänohjaaja tukee opiskelijoiden sijoittumista työelämään opiskelun eri vaiheissa ja opintojen päättyessä. Ryhmänohjaaja antaa opiskelijoille ohjausta ja neuvontaa työnhakuun liittyen opintojen eri vaiheissa. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus katsoa avoimia työpaikkoja Varalan "JokaOpiskelija" sivujen työelämä portaalista, jota kautta voi saada kontakteja avoimiin työpaikkoihin.

bottom of page