top of page
Pens

ERITYINEN TUKI JA VARHAINEN TUKI

Meillä opiskeluhyvinvointi on kaikkien asia.

VARHAINEN TUKI

Varalassa on yhteiset toimintamallit ja ohjeet varhaiseen tukeen ja puuttumiseen. Meille on tärkeää, että opiskelijoidemme opinnot etenevät, osaaminen lisääntyy, ammattitaito kehittyy ja opiskelijat voivat hyvin. Varala on myös päihteetön oppilaitos.

Jokaisella opiskelijalla on nimetty ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan ensisijainen tuki ja ohjaaja opinnoissa. Opiskelija ja ryhmänohjaaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tilanne, osaaminen ja oppimisen tuen tarpeet ja toiveet. Opiskelijan tulee noudattaa yhdessä tehtyä suunnitelmaa.

Jos opiskelija ei pidä kiinni sovitusta suunnitelmasta, asia otetaan puheeksi opiskelijan kanssa ja ratkaisua mietitään yhdessä. Huolta herättäviä asioita ovat esimerkiksi poissaolot, puuttuvat opintosuoritukset tai häiritsevä käytös. Tilanteisiin puututaan varhaisen tuen mallin mukaisesti.

Ryhmänohjaajan lisäksi opiskelijan tukena on Varalassa on monenlaisia toimijoita, jotka ovat mukana opintojen etenemisen tukemisessa ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan itse puheeksi huolen aiheita, joilla on vaikutusta opiskeluun.

Opiskelija voi hyödyntää tämän linkin takaa löytyvää ohjauksen työkalua tunnistaakseen, millaisissa asioissa tarvitsee apua ja tukea opintojensa aikana:

ERITYISOPETUS

Ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saa, jos tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tukea oppimiseen ja opiskeluun niin ammatillisissa aineissa kuin yhteisten tutkinnon osien aineissa (YTOT).

Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen (LOK) perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Erityisopetuksessa voidaan kuitenkin poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Jos opiskelijalla on erityisen tuen päätös ja tukitoimista huolimatta hänen taitonsa ei yllä arviointikriteerien mukaiselle tyydyttävä 1 tasolle, voidaan osaamisen arviointia mukauttaa. Poikkeaminen ja mukauttaminen kirjataan todistusviitteeseen.

Erityisopettaja suunnittelee oppimiseen soveltuvia tukemisen keinoja yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tarpeiden mukaan erityisopettaja opettaa pienryhmässä tai antaa henkilökohtaistatukea yksittäiselle opiskelijalle.

ERITYINEN TUKI

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan omiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä, erityisiä, juuri sinulle räätälöityjä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että pystyt saavuttamaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen saaja opiskelee pääsääntöisesti samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta yksilöllistä tukea voidaan antaa myös pienryhmissä tai yksilöopetuksessa. Yhteisten tutkintojen osien opintoja tuetaan eriyttämisellä, joustavalla ryhmittelyllä, jolloin ryhmissä voi olla eri ryhmien opiskelijoita.

 

Opiskelijana sinulla on oikeus ohjaukseen ja tukeen opinnoissasi. Ryhmänohjaaja, YTO-opettajat, tutkinnon osan vastuuopettajat, ammattiopettajat sekä erityisopettaja ovat kaikki tukenasi. Sinulla on mahdollisuus saada tukea esim. verkkokurssien tekemiseen ja puuttuvien suoritusten opiskeluun. Voit saada tukea myös työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 

Sinulla on mahdollisuus saada monipuolista tukea opintojesi edistämiseksi. Erityisen tuen tarve tunnistetaan opintojen eri vaiheissa ja onkin tärkeätä, että opiskelijana olet itse aktiivinen tuen tarpeen kertomisessa. Varalassa erityinen tuki voi olla esim. erityisopettajan tarjoamaa yksilö opetusta, yksilöityjä tehtäviä, erityisiä apuvälineitä tai tarvittaessa kevennetty työviikko. Varalassa yksilöllistä opintopolkua ja erityistä tukea suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ryhmänohjaajan, erityisopettajan sekä tutkinnon osasta vastaavien opettajien toimesta opiskelijalähtöisesti.

 

Jos tarvitset tukea opintoihisi esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi, sinulle voidaan tehdä erityisen tuen suunnitelma, joka on osa HOKS (henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa). Erityisen tuen suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja on mukana erityisen tuen päätöstä tehtäessä ja suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmassa sovitaan tukitoimista, jotta opiskelusi etenevät.

 

Erityisopettajan kanssa voit keskustella oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä pulmista ja saada tukea opintojen eteenpäin viemiseksi. Erityisopettaja kartoittaa opiskeluvalmiuksia (mm. lukitestaus) ja tukee opiskeluusi liittyvissä ongelmissa. esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa. Hän pyrkii löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivat tukitoimet yhdessä opiskelijan itsensä, opiskeluhuollon toimijoiden ja muun opettajakunnan kanssa.

 

Erityisopettaja tukee ja ohjaa opiskelijoiden oppimisprosessin ja osaamisen kehittymistä vahvuuksiesi ja toiveidesi mukaan. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne perustuvat opiskelijan tarpeisiin sekä aiemmin hyväksi havaittuihin käytänteisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä erityisopettajaan ja ryhmänohjaajaan, jos sinua mietityttää oppimiseen ja erilaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät asiat. Suunnittelemme mielellään kanssasi erilaisia tuen toteutuksia, joiden avulla voit saavuttaa opintoihin liittyvät tavoitteesi.

 

Erityisopettaja auttaa sinua, jos

  • sinulla on todettu oppimisvaikeus, vamma tai sairaus, johon tarvitset tukea

  • oppiminen ja opiskelu tuntuu vaikealta, vaikka sinulla ei ole todettu aiemmin oppimisvaikeutta, vammaa tai sairautta

  • haluat osallistua erityisopettajan tuki tunneille

Erityisopettajalta saat

  • apua selvittämään, millaista tukea tarvitset opinnoissasi

  • apua, ohjausta ja tukea osaamisen hankkimisessa

Vaativan erityisen tuen opetusta ja ohjausta Varalassa ei ole, sillä Varalalla ei ole vaativan erityisen tuen järjestämislupaa

LISÄTIETOA ERITYISESTÄ JA VARHAISESTA TUESTA ANTAA

Ursula Haapanen_1.jpg

Ursula Haapanen

+358 44 3459 914

ursula.haapanen@varala.fi

bottom of page